قاعدتاً وقتی برای نخستین بار می‌خواهید شرح شغل و شرایط احراز شغل بنویسید، سردرگم می‌شوید. همه‌ی کتاب‌های مدیریت منابع انسانی به شما می‌گویند که در شرح شغل باید ویژگی‌های مختلف شغل (Job Description) را

عوامل بیرونی ·         قوانین و مقررات ·         بازار نیروی کار ·         فرهنگ جامعه ·         سهامداران ·         رقابت ·         مشتریان ·         فناوری عوامل درونی ·         اهداف اساسی یا رسالت سازمان ·        

بیل گیتس، رئیس مایکروسافت، در یک سخنرانی در یکی از دبیرستان‌های آمریکا، هفت اصل مهم را که دانش‌آموزان در دبیرستان فرا نمی‌گیرند، بیان كرد. اصول بیل گیتس به این شرح

1.      برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 2.      برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 3.      داشتن نظام پرداخت حقوق و دستمزد پویا و اثر بخش 4.      توجه

X