درباره ما

مؤسسه سیستمهای یارا رهنمود (مسیر)

مؤسسه سیستم های یارا رهنمود با هدف کمک به صنایع و صاحبان کسب و کار در حوزه سازمان و منابع انسانی در پایان سال 1397 تاسیس و در اداره ثبت شرکتها به شماره 4377 به ثبت رسیده و برای فعالیت در موارد زیر مجوز اخذ نموده است:

  •  طراحی و استقرار سیستم های منابع انسانی

  • عارضه یابی منابع انسانی

  •  طراحی نظر سنجی در حوزه های مختلف منابع انسانی و سازمان

  •  طراحی و استقرار نظام جبران خدمت

  • تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

  •  طراحی نطام توسعه و توانمند سازی منابع انسانی

  • طراحی اجرای دوره های آموزشی

  • تدوین و استقرار مدل تعالی سازمانی و ارزیابی سازمان

  • ارزیابی حوزه منابع انسانی سازمانها

  • و سایر موضوعات مرتبط با سازمان و منابع انسانی

این مؤسسه درسه بخش مشاوره، آموزش و طراحی مستندات، دستورالعمل ها، آئین نامه ها و فرم های تخصصی دو حوزه سازمان و منابع انسانی فعالیت می نماید.

برخی از فعالیت های موسسه از سال تاسیس

نام شرکت

موضوع همکاری

آدرس

شرکت داروسازی رازک


بازنگری ساختار و بررسی و طراحی مشاغل جدید شرکت

تهران

شرکت صنایع الکترونیک صبح پارالار

تدوین نظام پرداخت، ارزیابی عملکرد، طرح جانشین پروری، تدوین دستور العمل های سازمانی، طراحی نظر سنجی کارکنان

تبریز

شرکت داروسازی زهراوی

ارزیابی وضعیت حوزه منابع انسانی، طراحی نظام های جدید انگیز شی، بازنگری طبقه بندی مشاغل، طراحی نظر سنجی کارکنان

تبریز

مؤسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان

اخذ نمایندگی برای استان جهت ایجاد کانونهای ارزیابی

تبریز

شرکت کیوان مرغ پرطلایی

حوزه سازمانی و منابع انسانی

مهاباد

شرکت فولاد ظفر

تدوین ساختارسازمانی، مشاغل، تدوین نظام پرداخت، دستورالعملهای سازمانی، توانمندسازی مدیران، استقرار نظام جامع منابع انسانی ، استقرار مدل تعالی سازمانی

بناب

کشت و صنعت خرم دره

طراحی تعالی سازمانی بر مبنای مدلEFQM

خرم دره

کشت و صنعت آذر نگین

طراحی تعالی سازمانی بر مبنای مدلEFQM

خسرو شهر

شرکت تعاونی خاص کارکنان

سازمان منطقه آزاد ارس

طراحی سیستم های مکانیزه مدیریتی و منابع انسانی

جلفا

شرکت داروسازی شهیدقاضی

پیاده سازی و تدوین اظهارنامه منابع انسانی براساس استاندارد34000-ارزیابی فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون- اجرای ارزیابی عملکردبصورت مکانیزه و …

تبریز

شرکت پپسی تبریز

همکاری در خصوص نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سیستم های منابع انسانی

تبریز

طراحی نرم افزارهای جامع منابع انسانی و تخصصی نظام پرداخت، ارزیابی عملکرد، نظرسنجی، آموزش و سایر سیستمها

با افتخار در کنار شما هستیم

X