خدمات

الف) حوزه منابع انسانی

امروزه منابع انسانی به عنوان بهترین سرمایه مطرح سازمان است  و نگاه هزینه ای به منابع انسانی در حال از بین رفتن است. برای رقابت در جهان امروز، صرفاً کیفیت محصولات و فناوری جدید کفایت نمی کند و منابع انسانی به عنوان یک  مزیت رقابتی پایدار مطرح است.

مؤسسه درحوزه منابع انسانی خدمات زیر را ارائه می دهد:

 • ارزیابی و شناخت وضع موجود منابع انسانی سازمانها
 • طراحی نظام جامع منابع انسانی بر اساس نیاز
 • بهبود مستمر و مراقبت سیستم منابع انسانی

ب) حوزه سازمان

امروزه سازمانها رویکردی نوین در مسیرتعالی خواهی خود اتخاذ کرده اند. مشخصه سازمانهای  قرن 21 شامل تغییر، شتاب، رقابت و انقلاب تکنولوژی می باشد و برای امکان حیات و حضورموفق دراین صحنه سازمانها باید دارای 8 مشخصه زیر بوده و بر اساس آن برنامه ریزی نمایند:

1.انعطاف پذیری در ساختار، تکنولوژی، سبک مدیریتی  و استراتژی و حرکت در مسیر تعالی

2.تغییر پذیری

3.ارتقاء کیفیت

4.کاهش هزینه و ضایعات

5.رضایت مشتری

6. خلاقیت و نوآوری

7. رهبری به جای مدیریت

8. یاد گیری سازمانی

خدمات مؤسسه در حوزه سازمان شامل موارد زیر خواهد بود.

 • عارضه یابی سازمانی
 • خود ارزیابی سازمان
 • استقرار مدل تعالی سازمان
 • مراقبه و بهبود مستمر نظام های استقرار یافته در سازمان

 ج) آموزش و توانمند سازی :

بخشی از برنامه توانمند سازی مؤسسه مسیردر دو حوزه سازمان و منابع انسانی به شرح زیر خواهد بود.

          1- سازمان :

   • آشنایی با مدل تعالی سازمانی
   • آشنایی با منطق رادار
   • رفتار سازمانی
   • نظام آراستگی 5S
   • خود ارزیابی
   • سایر دوره های مرتبط 

          2- منابع انسانی:

   • دوره های مربوط به مدل های تعالی سازمانی
   • دوره های مدیریت منابع انسانی
   • دوره سرپرستی صنایع
   • دوره HSE 

د) طراحی فرم ها و دستورالعمل ها

دستور العمل ها ، آئین نامه و فرم های سازمانی و اداری ابزاری برای تسهیل بهتر جریان اجرای فرآیندهای سازمانی و منابع انسانی و حسن اجرای آنها می باشد که اگر بصورت مناسب اجرا و نظارت شوند موجب بهبود مستمر در سازمان، افزایش بهره وری و رضایت ذی نفعان خواهد بود.

1- سازمان :

  • دستور العمل  و فرم های نظام آراستگی
  • دستور العمل معاملات
  • دستور العمل کمیته های تخصصی و ارزیابی عملکرد آنها
  • دستورالعمل خود ارزیابی
  • دستور العمل نظام مشارکت کارکنان

2- منابع انسانی :

  • دستورالعمل جذب و استخدام
  • دستورالعمل های نظام پرداخت
  • دستورالعمل جامعه پذیری
  • دستورالعمل های مدیریت عملکرد
  • دستور العمل های آموزش و توانمند سازی
  • دستور العمل نظام جامع HSE

 با افتخار در کنار شما هستیم

X