تماس با ما

نام و نام خانوادگی: عبداله عظمت تیکمه داش

سمت: مدیرعامل

تلفن: 9141146315-98+

 ایمیل: ab.azamat.hr@gmail.com

نام و نام خانوادگی: مهرداد حاجی پور

سمت: مدیر اجرائی 

تلفن: 9143166814-98+

آدرس : ایران، آذربایجان شرقی، تبریز

 ایمیل : Info@yararahnemun.ir

    X